Trainingen / workshops Organisatieontwikkeling

Centrale vraag:
Hoe creëren wij als organisatie een infrastructuur die dag in dag uit kwaliteit kan leveren met gemotiveerde medewerkers?
Workshop Kwaliteitsbewustzijn
De toenemende globalisering dwingt bijna elke organisatie om de kwaliteit van haar producten en diensten kritischer te bekijken. Immers, door internet concurreren bedrijven ook met het buitenland. Klanten hebben online contact met leveranciers in alle uithoeken van de wereld. Zelfs (semi-)overheidsorganisaties met een monopoliepositie worden gedwongen om hoge kwaliteit te leveren aan burgers en bedrijven om de nationale economie positief te beïnvloeden.

Maar kwaliteit is zo’n vaag begrip. Hoe kan je daar handen en voeten aan geven?

In deze workshop wordt het vage begrip kwaliteit geconcretiseerd aan de hand van veel voorbeelden en oefeningen.

Aan het eind van de workshop zijn deelnemers bewuster van hun eigen persoonlijke kwaliteit en de kwaliteit van hun organisatie. Zij beschikken over vaardigheden om signalen van klanten en andere stakeholders op te vangen en te vertalen in hetzij oplossingen voor hun problemen of bevrediging van hun behoeften of optimale doorverwijzing.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden op alle niveaus, staffunctionarissen, medewerkers, teams

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Kwaliteitscultuur
Om succesvol te zijn, komt de ondernemer in de 21ste eeuw er bijna niet onderuit om aandacht te besteden aan kwaliteit. Echter vraagt de levering van kwaliteit om een bepaalde cultuur binnen organisaties.

Organisatieleden dienen in staat te zijn om op een bepaalde manier waar te nemen, denken, voelen en handelen.

Welke zijn nu die bouwstenen van een kwaliteitscultuur?

In deze workshop passeren de uitgangspunten van een kwaliteitscultuur de revue.

Tegelijkertijd wordt de huidige organisatiecultuur geëvalueerd en mogelijke knelpunten die een kwaliteitscultuur in de weg staan opgespoord.

Ten slotte worden de uitgangspunten voor verandering aangereikt.

Aan het eind van de workshop is de rol van cultuur in een organisatie duidelijk(er) voor de deelnemers. Tevens zijn ze bewust(er) van mogelijke kwaliteitonvriendelijke assumpties binnen de organisatie. Zij beschikken over vaardigheden om stappen te nemen voor de verandering daarvan.

Duur van de workshop

3 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden op alle niveaus, staffunctionarissen, medewerkers, teams

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Kwaliteitszorg
Kwaliteit is een ‘must’ voor elke organisatie. Sommige organisaties worden door (een of meerdere) stakeholders verplicht om zich te laten certificeren door een gerenommeerde instelling. Veel geld is gemoeid met het certificatietraject an sich en de periodieke audits daarna.

Maar het behalen van een ISO- of ander certificaat is niet per se noodzakelijk voor de levering van kwaliteit. Een ‘wauw-gevoel’ oproepen bij klanten met tevreden medewerkers die functioneren in een organisatie die ‘lean & keen’ is georganiseerd, kan ook goedkoper worden bereikt.

Hoe kan de kwaliteitszorg in onze organisatie verder worden aangescherpt?

In deze workshop worden de ingrediënten voor optimale kwaliteitszorg aangereikt. De workshop is tevens een assessment voor het huidige kwaliteitsniveau binnen uw organisatie.

Aan het eind van de workshop hebben deelnemers kennis en inzicht op het gebied van kwaliteitszorg. Zij hebben de kwaliteit binnen hun organisaties geanalyseerd. Zij beschikken over een To-do-list om de kwaliteitszorg binnen hun organisatie systematisch te upgraden: in de kwaliteitswereld kan het immers altijd beter.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden op alle niveaus en staffunctionarissen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Beleidsuitgangspunten formuleren/aanpassen
Het leveren van kwaliteit lukt sneller en beter als alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Naast creatie van een visie, missie en doelstellingen speelt de overdracht daarvan een belangrijke rol.

In deze workshop worden de ingrediënten daarvoor aangereikt.

Aan het eind van de workshop zijn de deelnemers bewuster van hun rol om een bijdrage te leveren aan de levensvatbaarheid van hun organisatie.

Informatie is verzameld voor de formulering van een ‘Mission-vision statement’, filosofische uitgangspunten, strategische doelstellingen en plannen.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden op alle niveaus, Staffunctionarissen

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop SWOT-analyse
Positionering van een organisatie in de markt is belangrijk voor het vinden van de eigen ‘niche’: “what business are we in; what business are we not in?”.

Met een duidelijke positionering kunnen alle organisatieleden beter meedenken en nieuwe initiatieven ontplooien.

In deze workshop wordt ruime aandacht besteed aan bovengenoemde aspecten.

Aan het eind van de workshop is de ‘niche’ van de organisatie afgebakend.

Deelnemers kunnen zich (beter) identificeren met hun organisatie. Zij kunnen de producten/diensten van de organisatie beter in een context plaatsen. Hun creativiteit is aangewakkerd om met innovatieve voorstellen te komen ter verbetering van processen en producten/diensten.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden op alle niveaus, Staffunctionarissen, teams

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Procesmanagement
Fouten en vergissingen binnen organisaties en ontevreden klanten worden ten dele veroorzaakt door nonchalante medewerkers. Veelal liggen de werkelijke oorzaken in de manier waarop het werk is georganiseerd en wordt beheerst.

In deze workshop brainstormen de deelnemers – vanuit de systeembenadering – over de uitgangspunten voor een efficiënte en effectieve werkorganisatie. De eigen werkprocessen worden geanalyseerd en knelpunten worden opgespoord.

Aan het eind van de workshop hebben deelnemers beter inzicht in begrippen als werkproces, ‘input’, ‘output’, efficiëntie, effectiviteit, ‘lean & keen’. Zij zien hun collega’s als interne klanten. Zij beschikken over de vaardigheden voor het schrijven van verbetervoorstellen ter optimalisering van de werkprocessen.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden op alle niveaus, teams

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Teamwork
Voor het bereiken van de meeste doelen in een organisatie is een efficiënte samenwerking onontbeerlijk. Echter vraagt teamwork om beheersing van de vaardigheden voor onderlinge afhankelijkheid. Daar deze vaardigheden weleens ontbreken bij organisatieleden wordt vaak teveel kostbare tijd geïnvesteerd in ‘samen vechten’ in plaats van ‘samen werken’. Deze training gaat in op de essentie van teamwork.

Na afloop van de training is de deelnemer bewuster van zijn/haar rol als ‘team member’. Hij/zij beschikt over de vaardigheden om op een professionele manier invulling te geven aan die rol.

Duur van de workshop

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Samenwerkende teams, afdelingen, alle organisatieleden

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Omgaan met cultuurverschillen
Heel vaak worden cultuurverschillen op de werkvloer als een hindernis ervaren door organisatieleden. Het loopt niet lekker. Er zit zand in de machine. Er zijn irritaties, kliekvorming, roddels en als het erg tegen zit zelfs pesterijen. Dit brengt de dienstverlening naar klanten in gevaar.

Hoe kan die energie worden aangewend voor het vergroten van het werkplezier terwijl de kwaliteit van de dienstverlening wordt geoptimaliseerd?

Na afloop van de training is de deelnemer bewuster van de noodzaak aan samenwerking voor optimale dienstverlening aan klanten. Er is meer intrinsieke bereidheid om de cultuurverschillen positief te benutten. Vaardigheden om deze doelen te bereiken zijn aangescherpt.

Duur van de workshop

4 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Samenwerkende teams, afdelingen, alle organisatieleden

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Instrumenten voor Personeel en Organisatiemanagement
Om optimaal te kunnen functioneren hebben medewerkers behoefte aan duidelijkheid over hun plaats binnen de organisatie. En zij hebben de motivatie nodig om elke dag weer optimaal te presteren.

Maar met name kleine en middelgrote organisaties kunnen zich niet altijd een personeelsmedewerker permitteren voor het ontwikkelen van de benodigde instrumenten. Tevens komen medewerkers van personeelsafdelingen van grotere organisaties niet altijd toe aan vernieuwing van reeds ontwikkelde instrumenten.

LERO Corporate Communication helpt u bij:

  • het ontwikkelen of aanpassen van functieclassificatie- en functiewaarderingssystemen;
  • het ontwikkelen of aanpassen van uw beloningssysteem;
  • het ontwikkelen of aanpassen van uw personeelsreglement;
  • het ontwikkelen of aanpassen van uw systeem voor functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • het onderhouden van deze systemen;
  • conflicten of probleemsituaties met medewerkers.
  • het uitschrijven van werkprocessen en –procedures.

Duur

Is afhankelijk van de grootte van de organisatie

Doelgroepen

Directeuren die geen HR-medewerkers in dienst hebben
Bedrijven die hun HR-beleid willen actualiseren

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.