Trainingen / workshops Communicatie

Centrale vraag:
H
oe bereik ik (zoveel mogelijk) een win-win-situatie in contacten met klanten, leidinggevenden, medewerkers, collega’s en anderen?
Training Empathisch luisteren
De vaardigheid om naar de ander te luisteren en hem/haar goed te begrijpen is een pré in contacten met anderen. Wanneer de ander zich begrepen voelt, is hij/zij eerder geneigd om medewerking te verlenen. En u spaart tijd omdat doelen duidelijk zijn voordat u overgaat tot actie.

Deze training gaat in op de vaardigheid om te luisteren met uw oren, uw ogen en uw hart. Na afloop van de training is de deelnemer bewuster van het belang van empathisch luisteren in contacten met anderen. Tevens heeft hij/zij de vaardigheden om dat in praktijk te brengen.

Duur van de training

1 sessie van 4 uur

Doelgroep

Alle organisatieleden

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Feedback ontvangen / vragen / geven
Wij doen allemaal ons best; maar wij weten niet altijd hoe wij overkomen op anderen. Deze training gaat in op de vaardigheid om op een constructieve manier te reageren op complimenten en kritiek van anderen en zelf anderen te vragen naar commentaar. Tevens wordt stilgestaan bij de vaardigheid om op een professionele manier complimenten en kritiek te geven aan anderen.

Na afloop van de training is de deelnemer bewuster van de plaats van feedback in de communicatie. Tevens heeft hij/zij de vaardigheden om dat toe te passen in de praktijk.

Duur van de training

1 sessie van 4 uur

Doelgroep

Alle medewerkers

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Interviewtechniek
De kern van sommige functies is het goed ondervragen van klanten, collega’s en anderen voor de verzameling van gegevens voor het opstellen van rapporten, het nemen van beslissingen, etc. Maar hoe doet u dat nou op een professionele manier?

In deze training wordt daar op ingegaan.

Na afloop van deze training is de deelnemer bewuster van het doel van een interview naast andere methoden voor gegevensverzameling en de menselijke aspecten die daarbij een rol spelen. Hij/zij beschikt over de vaardigheden om een interview goed voor te bereiden, uit te voeren en te verwerken.

Duur van de training

2 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden en medewerkers die via interviews gegevens moeten verzamelen voor de uitvoering van hun werkzaamheden

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Vergadertechniek
In de meeste organisaties ligt het aantal onproductieve uren tengevolge van vergaderingen aan de hoge kant.

In deze training komen de technieken voor efficiënt en effectief vergaderen aan bod. Na afloop van de training is de deelnemer bewuster van de functie van vergaderingen als communicatie-instrument. Hij/zij beschikt over de vaardigheden om een goede bijdrage te leveren aan vergaderingen, hetzij als voorzitter, hetzij als deelnemer.

Duur van de training

4 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden, Coördinatoren, Projectleiders en medewerkers die vaak vergaderingen bijwonen

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Conflicthantering en probleemoplossing
Te vaak worden organisaties geconfronteerd met onproductieve werkuren omdat emoties hoog oplopen. Dit heeft tot gevolg dat teveel energie verloren gaat aan het zoeken van de schuldige en/of zich indekken, energie die gebruikt had kunnen worden voor het achterhalen van de oorzaken en het bedenken van creatieve, systematische en intelligente oplossingen

Deze training gaat in op die valkuilen en reikt vaardigheden aan voor het professioneel omgaan met conflicten en problemen.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bewuster van de plaats van conflicten en problemen in het sociale verkeer.

Zij beschikken over de vaardigheden om daar professioneel mee om te gaan.

Duur van de training

4 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden, Coördinatoren, Projectleiders, medewerkers, die vanuit hun taakstelling vaak geconfronteerd worden met conflicten/problemen

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Onderhandelen
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat onderhandelen alleen voor vakbonden en werkgevers is weggelegd. Maar in elke organisatie zijn er situaties die u alleen met goed onderhandelen kunt aanpakken. Hoe herkent u die situaties en welke technieken dient u dan te gebruiken?

In deze training gaan wij daar op in.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bewust van de plaats van onderhandelingen in het sociale verkeer. Zij herkennen onderhandelingssituaties en beschikken over de vaardigheden om onderhandelingen te voeren uitgaande van win – win.

Duur van de training

4 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Leidinggevenden en medewerkers die vanwege hun functie met collega’s of klanten dienen te onderhandelen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Schriftelijk rapporteren / notuleren
Er gaat vaak onnodig veel tijd zitten in schriftelijke communicatie. Het schrijven van professionele nota’s, rapporten, verslagen, notulen en zelfs brieven en e-mails gaat vaak gepaard met frustraties. Daarnaast worden Ego’s van lezers vaak over het hoofd gezien.
In deze training leren de deelnemers om op een professionele wijze te communiceren via het geschreven woord. Na afloop van de training weet de deelnemer hoe hij/zij snel(ler) informatie op papier kan zetten op een leesbare, heldere, prettige en overzichtelijke manier.

Duur van de training

2 dagen (4 dagdelen)

Doelgroepen

Organisatieleden die vanuit hun functie veel schrijven.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Training Presentatievaardigheden
Een goede presentatie is meer dan het geven van een ‘power point show’. De presentator weet zijn/haar publiek ook nog te boeien op een heldere en overzichtelijke wijze gebruikmakend van een logische volgorde, audiovisuele middelen (waaronder power point sheets) en een prettige lichaamstaal.

Waar moet u allemaal rekening mee houden voor een goede presentatie? In deze training wordt daar op ingegaan. Na afloop van de training weet de deelnemer hoe hij/zij een presentatie moet voorbereiden en verzorgen op een overzichtelijke, duidelijke en prettige wijze.

Duur van de training

4 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Organisatieleden die via presentaties informatie overdragen.

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.

Workshop Interne communicatie
Betrokkenheid van de medewerkers is een noodzakelijke voorwaarde voor de levering van kwaliteit. Als medewerkers het gevoel hebben dat zij erbij horen, dat ze belangrijk zijn en dat ze ook meetellen, zijn ze gemotiveerder om zich optimaal in te zetten voor de realisering van de gestelde doelen.

Een goed intern communicatiebeleid helpt leidinggevenden en HR-medewerkers hierbij.

In deze workshop staan wij stil bij de ‘do’s & dont’s’ van Interne Communicatie.

Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers (meer) inzicht in de belangrijke rol van communicatie binnen een organisatie. Tevens zijn de bestaande communicatiekanalen geïnventariseerd en is er duidelijkheid over mogelijk te openen nieuwe kanalen en de vormgeving daarvan.

Daarnaast beschikken de deelnemers over de basis gesprekstechnieken om optimaal met medewerkers te communiceren.

Duur van de training

3 sessies van 4 uur

Doelgroepen

Directeuren, HR-medewerkers

Geinteresseerd?

Neem contact met ons op.
Schrijf u in.